MFlex เอ็มเฟล็ก E85
  • MFlex เอ็มเฟล็ก E85
  • MFlex เอ็มเฟล็ก E85


ลูกค้าทั่วไทย มั่นใจ MFlex


MFlex ผู้นำระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบไม่ต้องหมุนปุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ MFlex

อ่านข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

VDO MFLEX & AMSOIL

ราคาน้ำมันวันนี้

E85 น้ำมันของคนไทย

น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 คืออะไร?


น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เป็นน้ำมันที่ได้จากการผสมกันระหว่างเอทานอล หรือที่เรียกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิที่ได้จากการแปรรูปจากพืชจำพวกแป้งและน้ำตาล เช่นอ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ ด้วยกระบวนการหมักและกลั่นซึ่งจะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ต่อเอทานอล 10% จะได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นการผสมกันของเอทานอล 85% กับน้ำมันเบนซินพื้นฐาน 15% โดยปริมาตร


คุณสมบัติน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีคุณสมบัติการชะล้างที่ดี

ด้วยผลที่มีเอทานอลผสมอยู่ 85 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้มีความสะอาดในระบบการส่งและจ่ายน้ำมัน

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีอัตราการระเหยช้ากว่า

โดยมีอัตราการระเหยช้ากว่าน้ำมันจำพวก เบนซิน 91, 95

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่า

ซึ่งก่อมลพิษน้อยกว่าน้ำมันจำพวก เบนซิน 91, 95 จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีค่าพลังงานความร้อนน้อยกว่า

โดยมีค่าพลังงานความร้อนน้อยกว่าเบนซิน 91, 95 จึงทำให้เมื่อปรับแต่งแล้วจะมีอัตราสิ้นเปลืองกว่า 5-10 เปอร์เซนต์

พลังงานทดแทนกับประเทศไทย


สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมหาศาล จึงจำเป็นจะต้องหาแหล่งพลังงานทดแทนภายในประเทศ เพื่อเป็นการสงวนเงินตราต่างประเทศไม่ให้รั่วไหล ลดการขาดดุลทางการค้า ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ การนำชีวภาพเชื้อเพลิงมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่การพึ่งพาพลังงานภายในประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งพืชเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงใช้แทนน้ำมันเบนซินได้

วาระแห่งชาติด้านพลังงานทดแทน


ปัจจุบัน ภาครัฐได้มีการสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ( E10, E20 และ E85) ไบโอดีเซล ขยะและมูลสัตว์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดภาวะมลพิษและเพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร โดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังต่อเนื่อง


อ่านบทความ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มเติม

MFlex เอ็มเฟล็ก

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความสามารถของรถยนต์ทั่วไปให้เป็นรถยนต์ Flexible Fuel Vehicle FFV โดยกล่อง ECU ของรถจะมีตารางการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงซึ่งปัจจุบันสามารถรองรับน้ำมัน เบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ 91, 95 หรือถ้ารถยนต์รุ่นใหม่จะสามารถอ่านได้ถึง E20 เพิ่มขึ้นมา แต่ยังไม่สามารถอ่านค่าถึง E85 ได้ ดังนั้น MFlex จะทำหน้าที่ขยายตารางการสั่งจ่ายน้ำมันของ ECU ให้สามารถใช้ได้กับน้ำมัน E85 อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ระบบการทำงานของ MFlex

กล่อง ECU ของรถ จะรับสัญญาณจาก Oxygen Sensor ซึ่งมีหน้าที่ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในไอเสียรถยนต์จากนั้นจึงส่งสัญญาณอีเล็กทรอนิกส์ ไปยังกล่อง MFlex เพื่อปรับปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อให้การเผาไหม้เกิดสมบูรณ์และปล่อยมลพิษออกมาน้อยที่สุดและเป็นภาวะเดียวกันกับที่รถจะวิ่งได้ไกลที่สุดในปริมาณเชื้อเพลิงหนึ่งหน่วย (Peak Mileage) โดยกล่อง ECU ของรถจะมีตารางการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงซึ่งปัจจุบันสามารถรองรับน้ำมัน เบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ 91, 95 หรือถ้ารถยนต์รุ่นใหม่จะสามารถอ่านได้ถึง E20 เพิ่มขึ้นมา แต่ยังไม่สามารถอ่านค่าถึง E85 ได้ ดังนั้น MFlex จะทำหน้าที่ขยายตารางการสั่งจ่ายน้ำมันของ ECU ให้สามารถใช้ได้กับน้ำมัน E85 อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถใช้น้ำมันได้ทุกประเภท // ติดตั้งง่าย ใช้เวลาเพียง 30 นาที // พื้นที่ใช้สอยเท่าเดิม // ไม่ต้องดัดแปลงสภาพรถ // ราคาถูกกว่าการติดตั้งแก๊ส // ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันต่อเดือนได้มาก // ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องแก๊สรั่วหรือระเบิด

รับประกันความพึงพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 1 เดือน รับประกันสินค้า 2 ปี

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ MFlex เพิ่มเติม